The Neo Lebowski

Morpheus patiently explains The Matrix to The Dude. YouTube – neo lebowski